Przypominamy, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą mogą osobiście zgłosić się w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie i złożyć dokumenty do służby.

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą w Policji mogą dokumenty złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie w godzinach od 8.00 do 15.00. Kandydat musi mieć maseczkę, jednorazowe rękawiczki i własny długopis.


Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:


•       posiadać polskie obywatelstwo,
•       posiadać nieposzlakowaną opinię,
•       nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•       korzystać z pełni praw publicznych,
•       posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•       posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
•       dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
•       osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Jeżeli  spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji proszone są o przesyłanie do odwołania następujących dokumentów pocztą na adres jw.
•       pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
•       wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,
•       dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,
•       kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,
•       książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
•       kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.


Więcej informacji o naborze oraz wymaganiach związanych ze służbą można znaleźć na stronie KPP Głogów w zakładce PRACA


Pomyśl o przyszłości. Może to ten czas, aby podjąć decyzję o wstąpieniu w szeregi głogowskiej Policji.

 

Więcej informacji uzyskasz w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Głogowie - tel. 47 8742 292

 

p.o. oficera prasowego

Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie

sierż. szt. Emilia Reguła

tel. 604 904 452