Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Głogów

Przypominamy, że od 2 czerwca br. przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą mogą osobiście zgłosić się w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie i złożyć dokumenty do służby. Oferujemy na starcie 3880 zł na rękę, a osobom do 26 roku życia 4220 zł.

Już od 2 czerwca br. przy zachowaniu reżimu sanitarnego osoby zainteresowane służbą w Policji mogą dokumenty złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie w godzinach od 8.00 do 15.00. Kandydat musi mieć maseczkę, jednorazowe rękawiczki i własny długopis.


Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
•       posiadać polskie obywatelstwo,
•       posiadać nieposzlakowaną opinię,
•       nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•       korzystać z pełni praw publicznych,
•       posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•       posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
•       dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
•       osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Jeżeli  spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji proszone są o przesyłanie do odwołania następujących dokumentów pocztą na adres jw.
•       pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
•       wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,
•       dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,
•       kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,
•       książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
•       kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.


Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Pomyśl o przyszłości. Może to ten czas, aby podjąć decyzję o wstąpieniu w szeregi głogowskiej Policji.

 

Więcej informacji uzyskasz w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Głogowie - tel.47 8742 292

 

 

Oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie
podinsp. Bogdan Kaleta
tel. 604 904 452