Gmina Miejska Głogów otrzymała ponad 2 miliony złotych na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w 2022 roku.

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, na którego cel przeznaczono 2.018.070,00 zł
wykonawcą zadania jest Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych ul. Norwida 5.

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

ADRESACI PROGRAMU:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz.
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym, lub
c) traktowane na równi do wymienionych w lit.a i b zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
a)osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie
wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec
niej usług asystencji osobistej.
2. W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:
a) zaświadczenie o niekaralności;
b) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
c) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

NA CZYM POLEGAJĄ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ?
Usługi mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Czas trwania usług asystencji osobistej − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy. Uczestnik nie ponosi odpłatności za korzystanie z usług asystencji w ramach programu.

SPOSÓB ZGŁASZANIA DO PROGRAMU
1. Chętni Uczestnicy: z chwilą zatwierdzenia wniosków przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu będzie można składać udostępnione przez MORiUS dokumenty. Dokumenty będą dostępne na stronie www.morius.pl w zakładce PROGRAMY oraz do pobrania osobiście w biurze Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych ul. Norwida 5 piętro I pok. 19 (od pon. do pt. w godz. 8:00 -14:00)

Informacje na temat Programu można uzyskać pod nr telefonu: 76 727 65 72

Zdjęcie: Pixabay

Podziel się tym wpisem: