30 listopada odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:

  – zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok;
  – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;

– uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok;

– ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu ich pobierania,

– przekazania zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 • Protokół z poprzedniej sesji.
 • Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami wraz z informacją o możliwości wykonywania pracy przez skazanych w 2023 roku oraz informacją o liczbie i treści zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty.
 • Interpelacje i zapytania.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie sesji.

  Sesja będzie transmitowana – link do transmisji TUTAJ.

  Podziel się tym wpisem: