Dziś sesja Rady Miejskiej w Głogowie. Sesja odbędzie w trybie zdalnym i będzie transmitowana TUTAJ. Sesja rozpocznie się o godz. 15:30.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok;
– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
– obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2022 roku;
– uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok;
– zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy;
– zmieniająca uchwałę Nr XLVI/377/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2021r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Głogów;
– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie;
– przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie;
– ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Głogowa;
– ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Głogowie;
– wyrażenia woli ustanowienia św. Mikołaja – Patronem Miasta Głogowa

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami wraz z informacją o możliwości wykonywania pracy przez skazanych w 2021 roku oraz informacją o liczbie i treści zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie sesji.

Zdjęcie: M. Dytwińska-Gawrońska

Podziel się tym wpisem: