W dniach 26-27 września 2023 roku Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk uczestniczył w Europejskiej Konwencji Szefów Policji, organizowanej wspólnie przez Europol i hiszpańską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej (EPCC) w Hadze. Konwencja to międzynarodowa platforma umożliwiająca Szefom Policji nawiązanie i zacieśnienie wzajemnych kontaktów i omówienie kluczowych kwestii będących przedmiotem zainteresowania podczas dwustronnych spotkań oraz wspólnych sesji plenarnych.

Konwencja w dniu 25 września poprzedzona została nieformalnym spotkaniem Szefów Policji, w którym uczestniczyli Komendanci Główni Policji Państw Unii Europejskiej, Sekretarz Generalny Interpolu oraz Dyrektor Wykonawcza Europolu. Podczas spotkania poruszono szereg spraw bieżących i kwestii dotyczących przyszłości Policji w kontekście globalnym. Omówiono także wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo, podkreślając konieczność optymalizacji strategii, szkoleń i zasobów w celu skutecznego reagowania na związane z klimatem kryzysy i przeciwdziałania przestępczości związanej z tymi zagrożeniami.

Ponadto, w ramach Konwencji w dniu 26 września 2023 roku ogłoszono zwycięzców 3. edycji konkursu na najlepsze projekty innowacyjności Europol Excellence Awards in Innovation. Ideą konkursu organizowanego przez Europol jest nagradzanie innowacyjnych projektów oraz operacji realizowanych dzięki partnerstwu i współpracy organów egzekwowania prawa, wielu agencji i społeczności angażujących się w służbę i ochronę przestrzeni publicznej przy jednoczesnym sprawnym i skutecznym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i dostępnych technologii. W skład kapituły, obok Dyrektor Wykonawczej Europolu, weszli przedstawiciele (szefowie Policji) trio prezydencji UE oraz Komisarz UE ds. wewnętrznych. W kategorii „Operacje” do ścisłej finałowej trójki zakwalifikowana została inicjatywa opracowana przez Centralne Biuro Śledcze Policji, co świadczy o jej bardzo wysokim poziomie merytorycznym i jest dowodem uznania dla polskiego projektu. Decyzją Kapituły w tej  kategorii zwyciężyła operacja Policji francuskiej „Cryptostorm”.

W tym samym dniu w ramach zaplanowanych spotkań bilateralnych Komendant Główny Policji spotkał się z Dyrektor Wykonawczą Europolu oraz Szefami Policji Finlandii, Hiszpanii, Malty, Kanady oraz Ukrainy. W trakcie rozmów omówiono m.in. możliwości nawiązania współpracy szkoleniowej w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, przestępczości ekonomicznej i przestępczości narkotykowej w wymiarze międzynarodowym; przedyskutowano również potencjalne obszary w perspektywie dalszej współpracy.

Kolejnym elementem EPCC 2023 było podsumowanie warsztatów on-line dla ekspertów, które odbyły się między 4 a 8 września 2023 roku. Warsztaty zostały podzielone na 4 bloki tematyczne i dotyczyły następujących zagadnień:

  1. Darknet - Cyberprzestępczość i zagrożenia w Internecie;
  2. Działania policyjne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
  3. Wyzwania związane z nielegalną migracją w strefie Schengen;
  4. Przestępczość zorganizowana jako czynnik destabilizujący nasze społeczeństwa.

W obszarze zwalczania cyberprzestępczości i zagrożeń w Internecie wskazano na konieczność wykorzystywania zaawansowanych narzędzi i technologii  w walce z tego rodzaju przestępczością, zacieśnienie współpracy z sektorem prywatnym oraz zaostrzenie odpowiedzialności za przestępstwa popełniane w sieci.

Z kolei działania w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przewidywać mają m.in. dążenie do zachowania odpowiedniej równowagi wysiłków między dostawcami usług internetowych a organami ścigania, wsparcie dialogu w celu wypracowania wspólnych wytycznych stosowania odpowiednich przepisów Ustawy o Usługach Cyfrowych, wprowadzenie wspólnych regulacji w zakresie retencji danych, a także dostosowanie partnerstw na poziomie UE pod względem standardów jakości, wiarygodności, formatów wymiany informacji i innych aspektów, aby umożliwić skuteczny rozwój PPP w interesie zapobiegania i prowadzenia dochodzeń.

W zakresie wyzwań związanych z nielegalną migracją w strefie Schengen wskazano m.in. na potrzebę  opracowania i stosowania skutecznych narzędzi umożliwiających identyfikację oraz wykrywanie kluczowych osób, koordynatorów, grup i sieci związanych z przemytem migrantów, a także intensyfikację prowadzenia dochodzeń finansowych i śledzenie mienia osób i grup zaangażowanych w zorganizowany przemyt migrantów jako sposób na identyfikację źródeł dochodów pochodzących z przestępstwa i skuteczniejsze zamrażanie, zajmowanie oraz konfiskatę tych środków.

Podczas omawiania zjawiska przestępczości zorganizowanej jako czynnika destabilizującego nasze społeczeństwa skupiono się na potrzebie systematycznej wymiany w czasie rzeczywistym danych osobowych i innych informacji operacyjnych, stosowaniu ujednoliconych procedur w celu utrzymania oceny zagrożenia przestępczością zorganizowaną na szczeblu krajowym, czy też na optymalnym wykorzystaniu istniejących narzędzi i instrumentów, w tym SIENA, do wymiany informacji między partnerami w zakresie egzekwowania prawa.

Z ramienia polskiej Policji w Konwencji uczestniczyli także Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Dyrektor BMWP KGP insp. Paulina Filipowiak.

(BMWP KGP)