Trwa procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa dolnośląskiego.

Ty też możesz zostać jednym z nas jeśli:

 • posiadasz  obywatelstwo polskie,
 • posiadasz nieposzlakowaną opinię,
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
 • posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • korzystasz w pełni z praw publicznych,
 • nie byłeś/byłaś  karany,
 • posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej – dotyczy mężczyzn,
 • dajesz rękojmie zachowanie tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty, jakie kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

 • podanie o przyjęcie do służby kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby część A i B,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginał kandydat przedkłada do wglądu,
 • kserokopia książeczki wojskowej,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia świadectw pracy lub służby,
 • kserokopia prawa jazdy.

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość
Terminy przyjęć do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego

Preferowani będą kandydaci do służby w policji posiadający:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
 • wykształcenie średnie – ukończone liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
 • prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 • ocena dokumentów złożonych przez kandydata do służby w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu,
 • rozmowa wstępna mająca na celu poinformowanie kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego,
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych  w kwestionariuszu osobowym kandydata,
 • przeprowadzenie testu wiedzy kandydata do służby z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym Policji, oraz bezpieczeństwa publicznego
 • ocena sprawności fizycznej kandydata do służby – zaliczenie testu polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie.
 • przeprowadzenie testu psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, mającej na celu w szczególności ocenę umiejętności formułowania wypowiedzi, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu werbalnego i niewerbalnego oraz autoprezentacji kandydata do służby, a także poznanie motywacji do podjęcia służby w Policji
 • ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby,

Poglądowa siatka płac policjanów województwa dolnośląskiego

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy   Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);
 • w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;
 • pod numerem telefonu: 47 871 40 44;
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY -dokumenty można składać w dowolnym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

p.o. Oficera prasowego  
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie
St. sierż. Natalia Szymańska
tel. 604 904 452